Maligne bolesti

Mislite na vrijeme i obezbijedite sebi finansijsku podršku onda kada Vam bude najpotrebnija.

Maligna oboljenja predstavljaju jedan od najvećih zdravstvenih rizika današnjice. U Crnoj Gori godišnje oboli više od dvije hiljade lica, a registruje se i oko 20 novih slučajeva djece oboljele od malignih bolesti.

Kada se nekoj osobi dijagnostikuje maligna bolest, njegovoj porodici i njemu se način života drastično mijenja. Uz Wiener Stӓdtische dopunsko osiguranje, sebi ili svojim najbližima  možete obezbijediti isplatu unaprijed ugovorene osigurane sume za slučaj dijagnoze malignog tumora kod osiguranika, na brz i jednostavan način, što će pacijentu pomoći da:

  •  na vrijeme započne liječenje,

  • plati medicinske troškove koji nisu pokriveni nacionalnim zdravstvenim osiguranjem,

  • organizuje i plati urgentne medicinske tretmane,

  • obezbijedi pokriće nastalih indirektnih troškova, kao što su troškovi čestih putovanja, troškovi odsustva sa posla i briga o djeci tokom liječenja

  • na lakši način podnese promjenu načina života i životnog stila.

Jednom riječju, ovaj proizvod osiguraniku i njegovoj porodici daje nadu da će čak i uprkos dijagnozi, liječenje biti uspješno i da će se na kraju vratiti normalnom životu.

Osigurana suma po osnovu ovog dopunskog osiguranjane ne može biti veća od osigurane sume za slučaj smrti po toj polisi, a svakako ne veća od 15.000,00 €. Takođe, pored navedenog, osigurana suma za slučaj nastanka malignih bolesti zajedno sa osiguranom sumom za slučaj nastanka težih bolesti u zbiru ne može biti veća od osigurane sume za slučaj smrti po toj polisi. Mogu biti osigurana sva zdrava lica starosti od 18 do 75 godina

Dodatni benefit ovog programa jeste da uz osiguranika, i to bez naplate dodatne premije, mogu  biti osigurana i njegova djeca starosti od 3 do 18 godina, sa 30% osigurane sume glavnog osiguranika za svako prijavljeno dijete.

Dopunsko osiguranje lica od nastanka malignih bolesti moguće je ugovoriti u kombinaciji sa nekim drugim štednim programom, ili sa Riziko programom sa fiksnom osiguranom sumom.

 

Pol: Muški
Pristupna starost: 30 godina
Trajanje osiguranja: 20 god.
Godišnja premija: 12,19 €
Osgurana suma: 15.000,00 €

 

Pol: Ženski
Pristupna starost: 30 godina
Trajanje osiguranja: 20 god.
Godišnja premija: 33,70 €
Osgurana suma: 15.000,00 €
  • Mogu se osigurati sve zdrave osobe od navršene 18. do 74. godine života;
  • Zajedno sa osiguranim licem, mogu biti osigurana i zdrava djeca osiguranika, starosti 3 do 18 godina, pod uslovom da su prijavljena u osiguranje;
  • Lica koja nisu potpuno zdrava ili je njihova radna sposobnost umanjena mogu se osigurati prema Posebnim uslovima za osiguranje uvećanih rizika
  • Lica potpuno lišena poslovne sposobnosti ne mogu se osigurati.

 

Posebni uslovi za dopunsko osiguranje lica od nastanka maligne bolesti

Posebni uslovi za osiguranje uvećanih rizika