Moj Aktivni Kapital

ŠTA JE MOJ AKTIVNI KAPITAL?

Moj Aktivni Kapital predstavlja vrstu Unit linked osiguranja. To je jedinstvena kombinacija životnog osiguranja i ulaganja u investicione fondove, koja pruža mogućnost ostvarivanja većeg prinosa kroz ulaganje u investicione fondove, a istovremeno obezbjeđuje i pokriće za slučaj smrti kroz garantovanu osiguranu sumu.
U zavisnosti od nivoa rizika klijentu je omogućeno da izabere jedan od investicionih paketa koji se razlikuju kako u politici investiranja tako i u investicionim fondovima koji su njima obuhvaćeni.

Premium paket

Premium paket osiguranja dominantno ulaže Vaš novac u akcije najrenomiranijih svjetskih kompanija a da bi obezbijedili sigurniju investiciju i dali savršen balans Vašem ulaganju, dio novca se ulaže i u državne obveznice najrazvijenijih zemalja Evrope.
Vaš uloženi novac se raspoređuje u 3 investiciona fonda i to u odnosu 50% WVP Premium, 40% Erste Green Equity i 10% Erste Adriatic Bond
Kupovinom polise ove vrste osiguranja, klijent dobija priliku da investira na međunarodnom finansijskom tržištu, ulažući sredstva u najveće svjetske kompanije, državne obveznice razvijenih evropskih zemalja i bankarske depozite najrenomiranijih banaka!

Paket Erste Green Balance

Paket Erste Green Balance predstavlja savršen spoj "investicije sa uticajem" i osiguranja. Kupovinom akcija vodećih kompanija iz oblasti informacionih tehnologija, industrije, obnovljivih izvora energije i održivog razvoja, a sve u skladu sa pariškim klimatskim sporazumom iz 2015. godine, utičete na budućnost planete a ujedno i kreira sigurnu investiciju.
Da bismo postigli savršen balans i time Vam omogućili sigurnije prihode, dio novca ulažemo i u državne obveznice najrazvijenijih zemalja Evrope.
Vaš uloženi novac se raspoređuje u dva investiciona fonda u odnosu 50% Erste Green Equity i 50% Erste Adriatic Bond

KOME JE NAMIJENJEN?

Moj Aktivni Kapital je namijenjen svima koji žele da investiraju, a starosti su od 14 do 65 godina.

PREMIJA OSIGURANJA

Premija se plaća višekratno, po dinamici koju izabere klijent - mjesečno, kvartalno, polugodišnje ili godišnje, uz doplatak za ispodgodišnje plaćanje.
Najmanji iznos koji možete uplatiti na godišnjem nivou je 300 €.
Dodatna povoljnost za naše klijente je mogućnost ugovaranja dodatne jednokratne premije. Dodatnom jednokratnom uplatom premije, Ugovarač osiguranja može povećati vrijednost svoje polise osiguranja. Ovakvu vrstu uplate Ugovarač može vršiti bilo kada u toku trajanja ugovora o osiguranju.

TRAJANJE UGOVORA

Minimalno trajanje ugovora je 10 godina, a maksimalno 25 godina.

GARANTOVANA OSIGURANA SUMA

U slučaju da se u toku trajanja ugovora desi smrt osiguranika, u obavezi smo da isplatimo veći iznos, kada se uporede:
• garantovana osigurana suma za slučaj smrti koja je naznačena na polisi osiguranja.
• 105% vrijednosti investicionog portfolija umanjen za troškove i poreze koje prilikom povlačenja sredstava iz investicionih fondova snosi osiguravač.

PREDNOSTI ZA KLIJENTE

• Samostalno bira iznos premije, dinamiku plaćanja, visinu garantovane osigurane sume za slučaj smrti i koji dio premije se ulaže u investicione jedinice;
• Ima mogućnost ostvarenja većeg prihoda nego kod klasičnog životnog osiguranja;
• Dobija priliku da investira na međunarodnom finansijskom tržištu, ulažući sredstva u najveće svjetske kompanije.

IZAZOVI ZA KLIJENTE

• Klijent snosi rizik ulaganja, odnosno posljedica oscilacija na finansijskom tržištu;
• Klijent nije u mogućnosti da prebacuje novac u okviru paketa iz jednog u drugi fond.

Informacije o investicionim fondovima kao i o vrijednostima investicionih jedinaca možete naći

u linkovima iz nastavka:

WVP PREMIUM | WVP Fund Management (wvpfondovi.me)
ERSTE ADRIATIC EQUITY - Informacije o fondovima (erste-am.hr)
ERSTE GREEN BOND- Informacije o fondovima (erste-am.hr)

ERSTE GREEN EQUITY je akcijski fond koji ulaže gotovo 85% svoje imovine širom svijeta prvenstveno u kompanije iz područja ekološke tehnologije. Proces ulaganja fonda temelji se na detaljnoj analizi kompanija. Pozitivan učinak na okolinu ili društvo od presudne je važnosti u donošenju odluka o ulaganjima. Izbor akcija odvija se s naglaskom na kompanije u kojima bi se mogla utvrditi korist za okolinu i koja su prvenstveno aktivna u područjima obrade i snabdijevanja vodom, recikliranja i upravljanja otpadom, obnovljive izvore energije, energetske efikasnosti, mobilnosti, transformacije i prilagođavanja. Fond sprovodi diverzifikaciju rizika aktivnom raspodjelom imovine i ulaganjem do najviše 15% svoje neto imovine u likvidna sredstva: novac na računu, instrumente tržišta novca i depozite.| Prospekt

KID I Prospekt fonda

ERSTE ADRIATIC BOND prema svojoj vrsti ulaganja je obveznički fond i namijenjen je konzervativnijim ulagačima koji žele da plasiraju svoja sredstva na srednji ili duži period ulaganja. Cilj ulaganja je ostvariti odgovarajući prinos ulaganjem sredstava na preporučeni period, uz umjeren nivo rizika. Adriatic Bond pretežno ulaže u dužničke hartije od vrijednosti i instrumente tržišta novca na području Hrvatske, Slovenije, Bosne i Hercegovine, Srbije, Crne Gore, Makedonije, Albanije, Rumunije,Mađarske i Bugarske. | Prospekt

Prednosti za investitore:
• Visoka likvidnost - brza isplata sredstava
• Mogućnost višeg prinosa od prinosa novčanog fonda u preporučenom periodu ulaganja
• Široka diverzifikacija portfelja fonda smanjuje tržišni rizik (pad vrijednosti udjela)
• Izloženost u skladu s investicionom strategijom obvezničkog fonda
• Mogućnost ulaganja većih iznosa odjednom ili manjih redovno
• Visoka transparentnost Fonda

KID I Prospekt fonda

WVP PREMIUM

WVP PREMIUM otvoreni investicioni fond je fond rasta vrijdnosti imovine koji ulaže najmanje 75% imovine u vlasničke hartije od vrijednosti.
Investicioni cilj WVP PREMIUM fonda je pretežno ulaganje u akcije emitenata iz zemlje i inostranstva bez geografskih ograničenja, do maksimalno 100%. U određenim trenucima kada postoji nestabilnost na tržištu i kada se očekuje trend pada cijena, Društvo za upravljanje može da smanji izloženost u akcijama, odnosno da dio portfolija plasira u dužničke hartije od vrijednosti, novčane račune ili u depozite do maksimalno 75% imovine, kako bi se amortizovali negativni efekti.
Investicioni cilj će se postići profesionalnim upravljanjem imovinom Fonda, odnosno stvaranjem portfelja hartija od vrijednosti koje su listirane na najrazvijenijim i najregulisanijim tržištima u svijetu. U fokusu investicione politike Fonda biće velike kompanije – „Large Caps” koje su lideri u sopstvenim industrijama i imaju kontinuiranu i rastuću istoriju isplate dividendi investitorima. U procesu ulaganja posebna pažnja će se posvetiti minimiziranju rizika koji može da se javi kod ove vrste ulaganja.
Načela investiranja WVP PREMIUM fonda su: načelo sigurnosti, načelo diversifikacije portfolija, načelo održavanja likvidnosti, i ostala načela u funkciji disperzije rizika.
WVP PREMIUM ulaže najveći dio svoje imovine u akcije i namjenjen je investitorima koji žele da investiraju na duži rok u diversifikovani portfolio vlasničkih hartija od vrijednosti, sa ciljem ostvarenja visoke stope prinosa, i uz prihvatanje većeg nivoa rizika. | Prospekt

KID I Prospekt fonda

Primjer
Starost 40 godina
Trajanje ugovora 20 godina
Način plaćanja Godišnje
Godišnja premija 600 €
Garantovana osigurana suma za slučaj smrti 1.000 €

U nastavku možete preuzeti uslove osiguranja koji su trenutno na snazi.

 

Opšti uslovi za osiguranje života vezano za jedinice investicionih fondova - Unit Linked