Prigovori

Poštovani klijenti,

Obavještavamo Vas da prigovor možete podnijeti lično ili preko svog zastupnika, odnosno punomoćnika.

 

Neophodno je da prigovor sadrži sledeće podatke i dokumentaciju:

  • ime, prezime i adresu podnosioca prigovora ako je riječ o fizičkom licu, odnosno poslovno ime i sjedište pravnog lica i ime i prezime zakonskog zastupnika pravnog lica, odnosno ovlašćenog lica ako se prigovor podnosi u ime i za račun pravnog lica;
  • razloge za prigovor i zahtjeve njegovog podnosioca;
  • dokaze kojima se potkrepljuju navodi iz prigovora;
  • datum podnošenja prigovora;
  • potpis podnosioca prigovora, odnosno njegovog zastupnika ili punomoćnika;
  • posebno punomoćje za zastupanje, ako je prigovor podnio punomoćnik, kojim korisnik usluge ovlašćuje punomoćnika da u njegovo ime i za njegov račun podnese prigovor na rad Wiener Städtische životno osiguranje a.d. Podgorica, da preduzima radnje po tom prigovoru i kojim korisnik usluge osiguranja daje odobrenje da se tom punomoćniku učine dostupnim podaci koji se odnose na njega, a predstavljaju podatke o ličnosti u smislu zakona kojim se uređuje zaštita podataka o ličnosti, odnosno tajne podatke u smislu drugih propisa.

 

Prigovor se podnosi poštom ili neposredno u prostorijama Wiener Städtische životno osiguranje a.d. Podgorica.

 

Wiener Städtische životno osiguranje a.d. Podgorica će na Vaš prigovor odgovoriti najkasnije u roku od 14 dana od dana prijema prigovora.

Sledeća instanca kojoj se možete obratiti u slučaju da niste zadovoljni Odlukom Komisije za žalbe je Agencija za nadzor osiguranja ili nadležni sud.

 

Vaše,

Wiener Städtische životno osiguranje a.d. Podgorica