Претрага
Close this search box.
Претрага
Close this search box.

Dopunsko osiguranje lica za slučaj preloma kosti usljed nesrećnog slučaja

Ukoliko kod osiguranika tokom trajanja osiguravajućeg pokrića nastupi osigurani slučaj osiguravač isplaćuje osiguranu sumu za prelom kosti iskazanu na polisi.

Osiguranim slučajem smatra se prelom kosti osiguranika koji je nastao kao posljedica nesrećnog slučaja (nezgode), a koji podrazumijeva potpuni ili djelimični prekid kontinuiteta kosti koji je nastao kao posledica mehaničke sile na kost (traumatski prelomi), pri kome intenzitet mehaničke sile prelazi granicu fiziološke elastičnosti kostiju.

Ukoliko kod osiguranika tokom trajanja osiguravajućeg pokrića nastupi osigurani slučaj osiguravač isplaćuje osiguranu sumu za prelom kosti iskazanu na polisi.

Osiguravač može osiguraniku isplatiti najviše do dva preloma u toku jedne osiguravajuće godine.

Osiguravač može osiguraniku isplatiti najviše do dva preloma iste kosti usled nesrećnog slučaja u toku trajanja osiguravajućeg pokrića.

Primjer osiguranja

Osigurana suma
Godišnja premija
100 EUR
3,50 EUR
250 EUR
8,75 EUR