Претрага
Close this search box.
Претрага
Close this search box.

Moj aktivni kapital: osiguranje + ulaganje

Jedinstvena kombinacija životnog osiguranja i ulaganja u investicione fondove, koja pruža mogućnost ostvarivanja većeg prinosa kroz ulaganje u investicione fondove, a istovremeno obezbjeđuje i pokriće za slučaj smrti kroz garantovanu osiguranu sumu.

Primjer dat na osnovu podataka iz tabele Moj aktivni kapital.

Moj aktivni kapital
Starost
40 godina
Trajanje ugovora
20 godina
Način plaćanja
Godišnje
Godišnja premija
600€
Garantovana osigurana suma za slučaj smrti*
Određuje klijent

Ključne prednosti

feature_ja

Puna kontrola

Samostalno birate iznos premije, dinamiku plaćanja, visinu garantovane osigurane sume za slučaj smrti

feature_ja

Ostvarenje profita

Imate mogućnost ostvarenja većeg prihoda nego kod klasičnog životnog osiguranja

feature_ja

Investicija

Dobijate priliku da investirate na međunarodnom finansijskom tržištu, ulažući sredstva u najveće svjetske kompanije

Zašto mi je potreban Moj aktivni kapital?

Biti na sigurnoj strani ili iskoristiti mogućnosti profita – to je uvijek pitanje kada upravljate novcem. Kod proizvoda Moj aktivni kapital, ovaj odnos uređujete kako želite – mi to nazivamo individualnom mješavinom klasičnog fonda pokrića (osiguranje) i investicije (prihod). Takođe ste fleksibilni kada su u pitanju depoziti, povlačenja i promjene sredstava.

Zašto ne biste usmjerili novac samo u investiranje?

Proizvod Moj aktivni kapital omogućuje Vam da istovremeno profitirate od ulaganja novca i budete životno osigurani. Nijedan drugi proizvod ne pruža istovremeno oba benefita.

Zašto ne biste stavili novac na štedni račun?

Ukoliko ste životno osigurani, tad ste sigurni da će Vaši najbliži dobiti osiguranu sumu u slučaju da Vam se nešto desi. To nije slučaj sa štednim računom u banci.

Ovaj paket je za Vas ako:

feature_ja

Imate od 14 do 65 godina

feature_ja

Razumijete da je investiranje najbolji način da uvećate bogatstvo

feature_ja

Želite da sve vrijeme investiranja budete životno osigurani na željenu sumu

Najčešća pitanja i odgovori

Moj Aktivni Kapital predstavlja vrstu Unit linked osiguranja. To je jedinstvena kombinacija životnog osiguranja i ulaganja u investicione fondove, koja pruža mogućnost ostvarivanja većeg prinosa kroz ulaganje u investicione fondove, a istovremeno obezbjeđuje i pokriće za slučaj smrti kroz garantovanu osiguranu sumu.
U zavisnosti od nivoa rizika klijentu je omogućeno da izabere jedan od investicionih paketa koji se razlikuju kako u politici investiranja tako i u investicionim fondovima koji su njima obuhvaćeni.

Cilj investicionih fondova koji se nalaze u VIG Invest paketu je da profitiraju od učinka unaprijed određenog tržišta (akcija, ETF-ova, državnih ili korporativnih obveznica, dugoročnih ili kratkoročnih depozita, trezorskih zapisa, itd.)
Investirani novac raspoređuje se u dva VIG-ova fonda i to 50% u VIG Megatrend i 50% u VIG Alfa.

VIG Megatrend je po svojoj strukturi akcijski pa se samim tim novac investitora ulaže u svjetske megatrendove. Megatrendovi su dugoročne promjene koje imaju trajan uticaj na naše društveno i ekonomsko okruženje i predstavljaju dugoročne globalne procese koji se provlače kroz ekonomske cikluse i zahvataju cijeli svijet (demografske promjene, poboljšanje efikasnosti usljed oskudnih resursa, urbanizacija, tehnološki razvoj i inovacije).

VIG Alfa je koncipiran kao “ekonomski kompas” koji kobinuje ulaganje novca u akcije, korporativne ili državne obveznice razvijenog dijela Evrope kao i depozite kod vodećih banaka. Ovakav vid ulaganja svojstven je fondovima koji imaju multistrategiju ulaganja u kojima dominiraju poslovi tipa „Global macro”, „Long-short equity”, „Convertible bond aribtrage” i „Managed futures”.

Premium paket osiguranja dominantno ulaže Vaš novac u akcije najrenomiranijih svjetskih kompanija a da bi obezbijedili sigurniju investiciju i dali savršen balans Vašem ulaganju, dio novca se ulaže i u državne obveznice najrazvijenijih zemalja Evrope.
Vaš uloženi novac se raspoređuje u 3 investiciona fonda i to u odnosu 50% WVP Premium, 40% Erste Green Equity i 10% Erste Adriatic Bond
Kupovinom polise ove vrste osiguranja, klijent dobija priliku da investira na međunarodnom finansijskom tržištu, ulažući sredstva u najveće svjetske kompanije, državne obveznice razvijenih evropskih zemalja i bankarske depozite najrenomiranijih banaka!

Paket Erste Green Balance predstavlja savršen spoj „investicije sa uticajem“ i osiguranja. Kupovinom akcija vodećih kompanija iz oblasti informacionih tehnologija, industrije, obnovljivih izvora energije i održivog razvoja, a sve u skladu sa pariškim klimatskim sporazumom iz 2015. godine, utičete na budućnost planete a ujedno i kreira sigurnu investiciju.
Da bismo postigli savršen balans i time Vam omogućili sigurnije prihode, dio novca ulažemo i u državne obveznice najrazvijenijih zemalja Evrope.
Vaš uloženi novac se raspoređuje u dva investiciona fonda u odnosu 50% Erste Green Equity i 50% Erste Adriatic Bond.

Austrian Platinum Trio je investicioni paket dizajniran za investitore koji žele diversifikaciju i stabilnost kroz ulaganje u tri austrijska investiciona fonda. Odabirom ovog paketa Vaš novac će biti investiran u najveće svjetske kompanije i ETF-ove što će Vam dugoročno donijeti stabilne prinose na uložena sredstava.

Erste Active kombinuje 3 investiciona fonda Erste banke. Paket je koncipiran tako da se novac klijenata ulaže u kompanije sa visokim kreditnim rejtingom, kompanije koje su dio ESG standarda i državne obveznice najrazvijenijih zemalja Evrope.

Premija se plaća višekratno, po dinamici koju izabere klijent – mjesečno, kvartalno, polugodišnje ili godišnje, uz doplatak za ispodgodišnje plaćanje.
Najmanji iznos koji možete uplatiti na godišnjem nivou je 300 €.
Dodatna povoljnost za naše klijente je mogućnost ugovaranja dodatne jednokratne premije. Dodatnom jednokratnom uplatom premije, Ugovarač osiguranja može povećati vrijednost svoje polise osiguranja. Ovakvu vrstu uplate Ugovarač može vršiti bilo kada u toku trajanja ugovora o osiguranju.

Minimalno trajanje ugovora je 10 godina, a maksimalno 25 godina.

U slučaju da se u toku trajanja ugovora desi smrt osiguranika, u obavezi smo da isplatimo veći iznos, kada se uporede:
• garantovana osigurana suma za slučaj smrti koja je naznačena na polisi osiguranja.
• 105% vrijednosti investicionog portfolija umanjen za troškove i poreze koje prilikom povlačenja sredstava iz investicionih fondova snosi osiguravač.

• Samostalno bira iznos premije, dinamiku plaćanja, visinu garantovane osigurane sume za slučaj smrti i koji dio premije se ulaže u investicione jedinice;
• Ima mogućnost ostvarenja većeg prihoda nego kod klasičnog životnog osiguranja;
• Dobija priliku da investira na međunarodnom finansijskom tržištu, ulažući sredstva u najveće svjetske kompanije.

• Klijent snosi rizik ulaganja, odnosno posljedica oscilacija na finansijskom tržištu;
• Klijent nije u mogućnosti da prebacuje novac u okviru paketa iz jednog u drugi fond.

Saznajte više

VIG Alfa Absolute Return Investment Fund

Fond je investicioni fond sa apsolutnim prinosom čiji je cilj da aktivnim upravljanjem portofolijom stvori takav portfolio, koji imajući u vidu određeni stepen rizika, za klijenta postiže prinos veći od referentnog pokazatelja. Ovaj cilj želi postići prije svega ulaganjem na tržištu obveznica i akcija razvijenog dijela Evrope. 

Alokacija sredstava Fonda se prilagođava uslovima datog tržišta kapitala. Fond je voljan otkupiti i prodati sve vrste investicionih ulaganja – domaće i inostrane obveznice, akcije i druge hartije od vrijednosti, indekse i devize ukoliko vidi ozbiljnu mogućnost dobitka. U tom pogledu fond je oportunističan, po pristupu se može svrstati u fondove koji prate multistrategiju. 

Unutar okvira multistrategije u Fondu uglavnom dominiraju poslovi tipa „Global macro”, „Long short equity”, „Convertible bond aribtrage” i „Managed futures”. Investicije Fonda se mogu podijeliti u tri velike grupe prema klasi sredstava: on preuzima dodatni rizik na tržištu obveznica, deviza i akcija i na tim tržištima je spreman podjednako prihvatiti poziciju i kupca i prodavca, do zakonski dozvoljenog maksimalnog okvira koji Fondu dozvoljava dvostruki transfer kapitala. 

Fond do mjere određene ovakvom politikom ulaganja može ulagati i u takozvane hartije od vrijednosti nižeg kreditnog rejtinga što predstavlja prihvatanje dodatnog rizika u pogledu kreditne sposobnosti, u odnosu na sredstva iz kategorije visokog rejtinga. Fond u mehanizmu odlučivanja procjenjuje fundamentalne, faktore određivanja cijena, tehničke i behavioralno-psihološke faktore.

Društvo za upravljanje način korišćenja sredstava Fonda i visinu ulaganja određuje sa najvećom očekivanom obazrivošću, prema svom nahođenju i u skladu sa relevantnim zakonskim propisima i uz ograničenja navedena u Pravilniku o upravljanju, kako bi Fond u zavisnosti od budućih rizika i prinosa u skladu sa očekivanjima Društva za upravljanje Fondom dugoročno ostvario svoje ciljeve.

KIID I Prospekt

VIG MegaTrend Share Investment Fund

Cilj fonda je da stvori profit iz globalnih megatrendova, premoštavajući ekonomske cikluse. Ovakvi trendovi mogu biti demografske promjene (zastarijevanje društva, razvoj tržišta), poboljšanje efikasnosti usljed oskudnih resursa (obnovljivi izvori, energetska efikasnost), urbanizacija, ili čak tehnološki razvoj i inovacije.

Ostvarenje ciljeva fond želi postići uglavnom finansijskim instrumentima poput akcija, prije svega kroz ETF-e kojima se trguje na berzi, odnosno preko otvorenih javnih fondova. Megatrendovi su dugoročne promjene koje imaju trajan uticaj na naše društveno i ekonomsko okruženje. Fond namjerava doprinijeti porastu profita preduzeća koja mogu trajno biti dobitnici ovih procesa. Megratrendovi su dugoročni procesi koji su obično globalni i koji se provlače kroz ekonomske cikluse i zahvataju cijeli svijet. Zahvaljujući tome Fond ne posjeduje geografsku specifikaciju ni tipičnu valutnu komponentu, što znači da Fond ulaže novac u više država, sektora i valuta.

KIID I Prospekt

WVP PREMIUM

WVP PREMIUM otvoreni investicioni fond je fond rasta vrijdnosti imovine koji ulaže najmanje 75% imovine u vlasničke hartije od vrijednosti.

Investicioni cilj WVP PREMIUM fonda je pretežno ulaganje u akcije emitenata iz zemlje i inostranstva bez geografskih ograničenja, do maksimalno 100%. U određenim trenucima kada postoji nestabilnost na tržištu i kada se očekuje trend pada cijena, Društvo za upravljanje može da smanji izloženost u akcijama, odnosno da dio portfolija plasira u dužničke hartije od vrijednosti, novčane račune ili u depozite do maksimalno 75% imovine, kako bi se amortizovali negativni efekti.

Investicioni cilj će se postići profesionalnim upravljanjem imovinom Fonda, odnosno stvaranjem portfelja hartija od vrijednosti koje su listirane na najrazvijenijim i najregulisanijim tržištima u svijetu. U fokusu investicione politike Fonda biće velike kompanije – „Large Caps” koje su lideri u sopstvenim industrijama i imaju kontinuiranu i rastuću istoriju isplate dividendi investitorima. U procesu ulaganja posebna pažnja će se posvetiti minimiziranju rizika koji može da se javi kod ove vrste ulaganja.

Načela investiranja WVP PREMIUM fonda su: načelo sigurnosti, načelo diversifikacije portfolija, načelo održavanja likvidnosti, i ostala načela u funkciji disperzije rizika.
WVP PREMIUM ulaže najveći dio svoje imovine u akcije i namjenjen je investitorima koji žele da investiraju na duži rok u diversifikovani portfolio vlasničkih hartija od vrijednosti, sa ciljem ostvarenja visoke stope prinosa, i uz prihvatanje većeg nivoa rizika.

KIID I Prospekt fonda

ERSTE GREEN EQUITY je akcijski fond koji ulaže gotovo 85% svoje imovine širom svijeta prvenstveno u kompanije iz područja ekološke tehnologije. Proces ulaganja fonda temelji se na detaljnoj analizi kompanija. 

Pozitivan učinak na okolinu ili društvo od presudne je važnosti u donošenju odluka o ulaganjima. Izbor akcija odvija se s naglaskom na kompanije u kojima bi se mogla utvrditi korist za okolinu i koja su prvenstveno aktivna u područjima obrade i snabdijevanja vodom, recikliranja i upravljanja otpadom, obnovljive izvore energije, energetske efikasnosti, mobilnosti, transformacije i prilagođavanja. 

Fond sprovodi diverzifikaciju rizika aktivnom raspodjelom imovine i ulaganjem do najviše 15% svoje neto imovine u likvidna sredstva: novac na računu, instrumente tržišta novca i depozite.

KIID I Prospekt fonda

ERSTE ADRIATIC BOND prema svojoj vrsti ulaganja je obveznički fond i namijenjen je konzervativnijim ulagačima koji žele da plasiraju svoja sredstva na srednji ili duži period ulaganja. Cilj ulaganja je ostvariti odgovarajući prinos ulaganjem sredstava na preporučeni period, uz umjeren nivo rizika. Adriatic Bond pretežno ulaže u dužničke hartije od vrijednosti i instrumente tržišta novca na području Hrvatske, Slovenije, Bosne i Hercegovine, Srbije, Crne Gore, Makedonije, Albanije, Rumunije,Mađarske i Bugarske. 

Prednosti za investitore:
• Visoka likvidnost – brza isplata sredstava
• Mogućnost višeg prinosa od prinosa novčanog fonda u preporučenom periodu ulaganja
• Široka diverzifikacija portfelja fonda smanjuje tržišni rizik (pad vrijednosti udjela)
• Izloženost u skladu s investicionom strategijom obvezničkog fonda
• Mogućnost ulaganja većih iznosa odjednom ili manjih redovno
• Visoka transparentnost Fonda

KIID I Prospekt fonda

ERSTE QUALITY EQUITY je akcijski fond koji ulaže u odabrane kompanije širom svijeta. Investicioni proces fonda zasnovan je na kvantitativnoj pred-selekciji, kao i analizi ovih identifikovanih kompanija u skladu sa fundamentalnim i tehničkim aspektima. Izbor akcija se sprovodi sa fokusom na kvalitetne kompanije koje su ocenjene barem sa prosječnom ocjenom „A“ i imaju tendenciju da ponude visoku tržišnu kapitalizaciju.

Fond sprovodi diverzifikaciju rizika aktivnom raspodjelom imovine i ulaganjem do najviše 15% svoje neto imovine u likvidna sredstva: novac na računu, instrumente tržišta novca i depozite.

KIID | Prospekt

Za još informacija o ostalim aktuelnim paketima obratite se našem agentu ili sektoru prodaje na broj +382 20 435 533.

Kliknite OVDJE da pročitate uslove osiguranja.