Претрага
Close this search box.
Претрага
Close this search box.

Prigovori

Poštovani klijenti,

Obavještavamo Vas da prigovor možete podnijeti lično ili preko svog zastupnika, odnosno punomoćnika.

 

Neophodno je da prigovor sadrži sledeće podatke i dokumentaciju:

  • ime, prezime i adresu podnosioca prigovora ako je riječ o fizičkom licu, odnosno poslovno ime i sjedište pravnog lica i ime i prezime zakonskog zastupnika pravnog lica, odnosno ovlašćenog lica ako se prigovor podnosi u ime i za račun pravnog lica;
  • razloge za prigovor i zahtjeve njegovog podnosioca;
  • dokaze kojima se potkrepljuju navodi iz prigovora;
  • datum podnošenja prigovora;
  • potpis podnosioca prigovora, odnosno njegovog zastupnika ili punomoćnika;
  • posebno punomoćje za zastupanje, ako je prigovor podnio punomoćnik, kojim korisnik usluge ovlašćuje punomoćnika da u njegovo ime i za njegov račun podnese prigovor na rad Wiener Städtische životno osiguranje a.d. Podgorica, da preduzima radnje po tom prigovoru i kojim korisnik usluge osiguranja daje odobrenje da se tom punomoćniku učine dostupnim podaci koji se odnose na njega, a predstavljaju podatke o ličnosti u smislu zakona kojim se uređuje zaštita podataka o ličnosti, odnosno tajne podatke u smislu drugih propisa.
 

Prigovor se podnosi poštom ili neposredno u prostorijama Wiener Städtische životno osiguranje a.d. Podgorica.

 

Wiener Städtische životno osiguranje a.d. Podgorica će na Vaš prigovor odgovoriti najkasnije u roku od 14 dana od dana prijema prigovora.

Sledeća instanca kojoj se možete obratiti u slučaju da niste zadovoljni Odlukom Komisije za žalbe je Agencija za nadzor osiguranja ili nadležni sud.

 

Vaše,

Wiener Städtische životno osiguranje a.d. Podgorica