Претрага
Close this search box.
Претрага
Close this search box.

Inflacija neće previše uticati na tražnju životnih osiguranja

U kriznim vremenima se pojačava potreba ljudi da zaštite ono do čega im je najviše stalo, sebe i svoje najbliže, pa očekujem da inflacija u krajnjem neće previše uticati na tražnju za proizvodima životnog osiguranja, već da ćemo iz trenutne situacije izaći još uspješniji i stabilniji. Trend rasta svih ključnih pokazatelja poslovanja Wiener Städtische životnog osiguranja Podgorica je nastavljen i u prvim mjesecima ove godine koje karakteriše dvocifren rast bruto fakturisane premije i više nego udvostručena dobit u odnosu na isti period prethodne godine

Jedan od najvećih globalnih izazova sa kojima se suočilo tržište osiguranja nakon perioda pandemije Covid-19 je inflacija, kaže Andrija Pešić, izvršni direktor Wiener Städtische životnog osiguranja Podgorica a.d. na početku razgovora za „Svijet osiguranja“.

„Trenutna stopa inflacije je na najvećem nivou u posljednjih dvadeset i više godina, i njen uticaj na sektor osiguranja nije baš lako i jednostavno izmjeriti, jer se može reći da je inflacija u određenoj mjeri istovremeno i prijatelj i neprijatelj osiguranja. U svakom slučaju, očekujem da će sektor osiguranja odoljeti i ovom izazovu na kvalitetan i pouzdan način, i da će, kao i u slučaju Covid-19 pandemije, prepoznati prilike za novi ciklus razvoja u periodu nakon stabilizacije ekonomskih prilika“, kaže Pešić.

Kakve su posledice po životno osiguranje?

Direktan negativan uticaj inflacije na životno osiguranje se može najlakše primijetiti kroz slabiju kupovnu moć građana, i veći oprez prilikom kupovine novih polisa, tj. smanjenje tražnje za novim proizvodima. Kroz slabljenje finansijske moći postojećih klijenata može uticati na probleme u naplati premije i tendenciju povećanja otkupa i raskida postojećih ugovora životnog osiguranja. Takođe, određeni dio klijenata otkupljuje svoje polise i zbog njihovog obezvređivanja i otkupnu vrijednost ulaže u neke druge, potencijalno isplativije finansijske instrumente. I pored najbolje namjere njenog uvođenja, indeksacija nije dovoljno dobar mehanizam da u uslovima ovako visoke inflacije u potpunosti zaštiti vrijednost ulaganja.

Rast inflacije obično prati i rast kamatnih stopa i na aktivnoj i na pasivnoj strani. Ovaj rast ima i pozitivan i negativan uticaj na osiguravajuća društva. Rast kamatnih stopa omogućava investiranje slobodnih sredstva po višim stopama na finansijskom tržištu čime se obezbjeđuje veći prinos od investicionog plasmana. S druge strane, rast kamatnih stopa za postojeće investicije podrazumijeva smanjenje njihove tržišne vrijednosti čime se smanjuje i imovina kojom se garantuje ispunjenje budućih obaveza. Rast kamatnih stopa po kreditima uvećava opterećenje kreditno zaduženih klijenata i samim tim ograničava sposobnost za kupovinu novih polisa životnog osiguranja.

Spremnost osiguravača da odgovore na uticaj inflacije se mora uspostaviti na više nivoa i to unapređenjem prodaje kroz redizajn postojećih proizvoda i njihovu kontinuiranu promociju, konstantnim monitoringom odštetnih zahtjeva i troškova poslovanja, digitalizaciju i usavršavanje postojećeg radnog kadra.

Bez obzira na sve gore navedeno, u kriznim vremenima se pojačava potreba ljudi da zaštite ono do čega im je najviše stalo, sebe i svoje najbliže, pa očekujem da inflacija u krajnjem neće previše uticati na tražnju za proizvodima životnog osiguranja, već da ćemo iz trenutne situacije izaći još uspješniji i stabilniji.

Da li je i dalje mešovito osiguranje najpopularnije ili ipak raste tražnja i za riziko i drugim vrstama polisa osiguranja života?

Tradicionalno mješovito osiguranje života već duži niz godina gubi na svojoj atraktivnosti kod potencijalnih klijenata. Više je razloga za to, od kojih je najveći kontinuirano smanjenje tehničkih kamatnih stopa, prisutno kako u regionu tako i u cijeloj Evropi već skoro deset godina, što uzrokuje da u većini slučajeva garantovana osigurana suma za doživljenje bude manja od ukupno uplaćene premije. Situaciju je dodatno pogoršala i trenutno prisutna visoka inflacija, koja je navedenu osiguranu sumu još više obezvrijedila. Sa druge strane, pandemija Covid-19 je u prvi plan stavila značaj brige i zaštite zdravlja, pa je samim tim značajno poraslo interesovanje za pokrićem dopunskih rizika uz osiguranje života. Uzevši u obzir navedene činjenice, naša kompanija je prepoznala potrebu za kreiranjem novih proizvoda, koji bi kombinovali mogućnost većih prinosa uz istovremenu adekvatnu zaštitu kroz široku paletu dopunskih pokrića.

Da li se oseća uticaj ekonomske krize, šta kažu rezultati poslovanja za prvih pet meseci ove godine? Da li ste ostvarili planove?

Uprkos brojnim poteškoćama i izazovima sa kojima smo bili suočeni tokom ove i prethodne godine postigli smo izvanredne rezultate i nadmašili planirane ciljeve. Iako smo osiguravajuće društvo koje se posljednje pojavilo na crnogorskom tržištu životnog osiguranja, uspjeli smo da preuzmemo lidersku poziciju po fakturisanoj premiji tokom 2022. godine sa više od 35 odsto učešća. Najbolji pokazatelj uspjeha jeste to što smo prošle godine osiguranicima pripisali do sada rekordnu dobit i tako ih uvjerili u sigurnost njihovih ulaganja. Trend rasta svih ključnih pokazatelja poslovanja je nastavljen i u prvim mjesecima ove godine koje karakteriše dvocifren rast bruto fakturisane premije i više nego udvostručena dobit u odnosu na isti period prethodne godine. Na taj način, uspjeli smo da nadmašimo sve ciljeve koje smo postavili pred sobom.

Iako je tržište osiguranja još uvijek pod jakim uticajem inflacije, kao i finansijske i ratne krize, uspjeli smo da adekvatnim upravljanjem odštetnim zahtjevima smanjimo otkup i raskid postojećih ugovora u odnosu na prethodni period i poboljšamo efikasnost rješavanja šteta. Takođe, sigurnim plasmanom slobodnih sredstava u periodu rastućih kamatnih stopa na finansijskom tržištu uspjeli smo da obezbijedimo i rekordne finansijske prihode uz zadržavanje finansijske snage i visokog koeficijenta adekvatnosti kapitala. Sa druge strane, zadržali smo većinu troškova na planiranom nivou, uprkos snažnom inflatornom pritisku.

Ostvareni rezultati su svakako rezultat posvećenog rada našeg stručnog tima i konstantne brige o potrebama klijenata koji su prepoznali našu kompaniju kao sigurnog partnera u ovim neizvjesnim vremenima. Ukoliko period od prvih pet mjeseci uzmemo kao referentni za prognozu može se reći da je pred nama najuspješnija godina od osnivanja kompanije.

U svetu već postoje primeri da se neke polise osiguranja života mogu prodavati na internetu. Šta vi mislite o tome?

Prodaja polisa osiguranja putem interneta postaje sve češća i zastupljenija praksa u mnogim djelovima Evrope i svijeta. Naime, prema nekim istraživanjima jedne renomirane australijske kompanije skoro 50% osiguranika smatra internet najbitnijim faktorom prilikom donošenja odluke koju će vrstu osiguranja kao i osiguravajuću kuću izabrati, dok npr. u Velikoj Britaniji više od 35% premije osiguranja motornih vozila se ostvaruje prodajom onlajn. Većina stanovništva sada koristi internet svakodnevno i sve više vremena provodi onlajn, tako da je postalo uobičajeno na taj način obavljati i finansijske transakcije. Svjetski trend sve većeg prelaska na digitalno poslovanje pandemija koronavirusa je dodatno ubrzala, tako da osiguravajuće kompanije moraju biti spremne da se tome prilagode i što brže prikupljaju i analiziraju podatke, kako bi u skladu sa tim, i na osnovu prediktivne analitike i tih informacija, mogle što brže i da djeluju. Međutim, kada govorimo konkretno o prodaji polisa osiguranja života putem interneta, ovakva vrsta prodaje u Crnoj Gori ne prati svjetske trendove i nije još uvijek prisutna. S obzirom na specifičnost životnog osiguranja u odnosu na druge vrste osiguranja, način njegove prodaje, a posebno imajući u vidu i nedostatak adekvatne zakonske regulative i potrebu usaglašavanja više zakonskih rješenja (među kojima je možda i najbitniji Zakon o sprječavanju pranja novca i finansiranja terorizma i detaljno regulisanje mogućnosti video identifikacije klijenata), potrebno je malo više vremena da bi i pored zakonodavnog okvira, kako klijenti, tako i sami zastupnici/posrednici u osiguranju prihvatili ovakav način prodaje. Svakako, smatram da je to nešto što nas sve čeka u skorijoj budućnosti i Wiener Stadtische životno osiguranje AD Podgorica će, siguran sam, više nego spremno dočekati i ovakav vid inovacije.

Kada smo kod kanala prodaje, vi ste nedavno sklopili partnerstvo sa Crnogorskom komercijalnom bankom. Na koje kanale prodaje najviše računate u budućnosti i u tom kontekstu koliki potencijal za rast vidite u bankoosiguranju?

Naša grupacija, pa tako i kompanija u Crnoj Gori, kao jedan od osnovnih principa svog poslovanja ističe multi-kanalnu distribuciju. To znači da same kompanije u startu ne daju prednost nijednom kanalu, već od samih specifičnosti pojedinačnih tržišta zavisi da li će određeni kanali biti prisutni i u kojoj mjeri. Konkretno, naša kompanija u Crnoj Gori ima razvijenu internu prodajnu mrežu, zatim saradnju sa nekoliko društava za zastupanje i posredovanje, od kojih smo za pojedina društva i ekskluzivni partner i za crnogorske prilike, izuzetno razvijeno bankoosiguranje. Svi kanali su, koliko je to moguće, nezavisni jedan od drugoga, i trudimo se da ih podjednako jačamo i razvijamo. To nam je naročito važno, jer u ovako neizvjesnim vremenima neki od kanala može doći u manji ili veći problem u poslovanju i mnogo je bitno da ostali kanali tada kvalitetno odreaguju i više doprinesu uspješnom poslovanju kompanije.

Što se tiče bankoosiguranja, sa pomenutom Crnogorskom komercijalnom bankom smo potpisali ugovor kao njihov ekskluzivni partner u dijelu prodaje polisa životnog osiguranja. Podsjetiću vaše čitaoce da se radi o najvećoj banci u Crnoj Gori po većini parametara poslovanja. Međutim, valja pomenuti da od ranije imamo partnerstvo i sa drugom i trećom bankom po veličini, a to su NLB i Erste banka. Sa Erste bankom takođe imamo ugovor o ekskluzivnom partnerstvu u dijelu prodaje polisa životnog osiguranja, a sa tom bankarskom grupacijom postoji i globalno partnerstvo između naših austrijskih osnivača. Nedavno smo potpisali ugovor o zastupanju i sa Lovćen bankom. Ukupno, pokrili smo više od dvije trećine bankarskog tržišta u Crnoj Gori, a dobar dio je pod ekskluzivnim partnerstvom.

Koje tačno inovacije Wiener Städtische životno osiguranje Podgorica sprema za tržište Crne Gore?
Razvoj usluga i samih proizvoda životnog osiguranja često prate promjene u potrebama i preferencijama kupca, kao i sam tehnološki napredak i globalne ekonomske okolnosti. Nakon pojave inflacije i smanjenja tehničkih kamatnih stopa kod tradicionalnih proizvoda životnog osiguranja, našim klijentima smo ponudili Unit-linked proizvod životnog osiguranja. Želja naše kompanije je bila da sa ovim proizvodom krenemo i mnogo ranije, ali to nije bilo moguće zbog neadekvatne zakonske regulative, kao i malog broja investicionih fondova koji su ispunjavali uslove propisane regulativom. Odmah nakon pozitivnih izmjena ograničavajuće regulative krajem prethodne godine, pristupili smo kreiranju unit-linked proizvoda, i animiranju postojećih i novih investicionih fondova. Moramo istaći da smo veliku pomoć u implementaciji novog programa imali od strane naše grupacije i sestrinskih kompanija iz regiona, gdje je ova vrsta proizvoda od ranije prisutna i prepoznata kao najatraktivniji proizvod na tim tržištima.
Dakle, sa proizvodom smo startovali 01.06. i na taj način tržištu ponudili mogućnost dugoročnog investiranja u investicione fondove, uz garantovanu osiguranu sumu za slučaj smrti i mogućnost ugovaranja svih dopunskih osiguranja. Ovaj proizvod omogućava našim klijentima investiranje, kroz odabrane investicione fondove, u akcije najrenomiranijih svjetskih kompanija kao i trgovinu obveznicama najrazvijenijih zemalja Evrope. Ono na šta smo posebno ponosni prilikom razvoja ovog proizvoda, jeste činjenica da dobar dio ulaganja u investicione jedinice ide u ESG fond, čime aktivno obraćamo pažnju na planetu, u skladu sa jednom od naših maksima da je bitno da stvarajući ekonomsku vrijednost danas, ne nanosimo štetu generacijama koje ostaju iza nas.

Duboko sam uvjeren da su banke odličan kanal prodaje, ali samo ako postoji privrženost i posvećenost ovom poslu kod oba partnera. Međutim, to je nešto što se stvara tokom vremena, zahtijeva dosta strpljenja sa obije strane i svakodnevni rad na unaprjeđenju saradnje. Uz takvo sudjelovanje oba partnera, dugoročno se može računati na velike benefite, kako u dijelu nove premije, tako i u dijelu postojanosti tog portfelja. Naime, ovaj portfelj karakteriše značajno manji procenat storna u odnosu na portfelj iz ostalih kanala, dijelom iz razloga što banke mogu aktivnije pratiti naplatu premije, a dijelom zato što se kod značajnog dijela ovog portfelja same banke nalaze kao korisnici, tj. vinkulanti, te su posebno zainteresovane da se premija redovno naplaćuje.

Potencijal ovog kanala je zaista veliki u Crnoj Gori, i kao dio grupacije koja raspolaže ogromnim iskustvom u bankoosiguranju, želimo ga maksimalno iskoristiti.

Osiguranje života su kupovali obično porodični ljudi, da li se menja situacija odnosno da li mlađi postaju više vaši klijenti? Imaju li oni finansijski potencijal za kupovinu ovih proizvoda posebno što su se poslednjih godina pojavila razna zanimanja od kojih upravo mladi ostvaruju značajne prihode?

Možemo reći da je trend gotovo isti već duži niz godina. Opšte je poznato da je osiguranje života popularnije među porodičnim ljudima i onima koji imaju odgovornost prema drugima. Tu mislimo na roditelje koji žele finansijsku zaštitu porodice za slučaj smrti ili iznenadne nesposobnosti da brinu o njoj. Sa druge strane, mlađa populacija razmišlja da riješi svoje stambeno pitanje, najčešće putem stambenog kredita, da ulaže u svoje obrazovanje i karijeru, a onda i da kreira porodicu. Kad zadovolje navedene uslove onda ulaze u kategoriju lica koja stiču i osjećaj odgovornosti i samim tim se kreira i potreba za životnim osiguranjem.
Svakako da mladi ljudi imaju finansijski potencijal, a kako ne prepoznaju u dovoljnoj mjeri potrebu za tradicionalnim životnim osiguranjem, vjerujemo da će oni među prvima prepoznati, a i iskoristiti, novu vrstu osiguranja koju smo nedavno uveli u našu ponudu, a koju karakteriše ulaganje u investicione fondove.

Kako mislite da će veštačka inteligencija uticati na poslovanje osiguravača i koliko ona može da pomogne/odmogne osiguranju?

Razmišljajući kako da vam odgovorim, postavio sam ovo pitanje direktno vještačkoj inteligenciji. Odgovor koji mi je dao, u prvom trenutku me je nasmijao, a onda u neku ruku i zamislio. Naime, njegov odgovor je bio toliko precizan i tačan da sam mogao samo da ga „prepišem“ i vjerovatno niko, čitajući ga, ne bi ni primijetio da je odgovor u stvari proizvod vještačke inteligencije. Imajući u vidu ovakve stvari, jasno je da AI ima potencijal da značajno utiče kako uopšte na život ljudi, tako i na poslove osiguravača i donese brojne benefite u svakodnevnom radu (počev od ovako „sitnih“ kao što su pisanje nekih generičkih odgovora, mail-ova, potvrdu prijema različitih zahtjeva koji se podnose onlajn, obradi velike količine podataka i slično), ali svakako nosi sa sobom i brojne izazove, neke jasno vidljive, a neke i ne toliko za sada. Posebno je bitno obratiti pažnju na pitanje etičnosti, privatnosti podataka i bezbjednosti, potencijalnog ugrožavanja radnih mjesta, pouzdanosti podataka koje dobijamo, a u svijetlu i sve češćih zloupotreba i porasta skoro pa savršeno vjerodostojnih lažnih slika i video snimaka koji se prave putem jednostavnih pisanih uputstava, a koji se kasnije mogu koristiti prilikom prijave raznih oblika šteta. U svakom slučaju, i pored brojnih izazova koje će vještačka inteligencija sigurno donijeti, smatram da će benefiti koje će donijeti, kako osiguravačima tako i samim zaposlenima, premašiti neke negativnosti ove strane budućnosti koja nam ogromnom brzinom dolazi.

Kakvi su dalji planovi kompanije i koji su kratkoročni ciljevi?

Prateći petogodišnju strategiju VIG-a, naše tržište se nalazi u grupi tržišta od kojih se očekuje prije svega rast premije znatno iznad tržišnog, tj. rast tržišnog učešća po fakturisanoj premiji. Iako se već više od jedne godine u kontinuitetu nalazimo na liderskoj poziciji kada je premija u pitanju, vjerujemo da je i u narednom periodu moguće dalje jačanje našeg tržišnog učešća i to nam je glavni plan u budućnosti. Diverzifikacija naših proizvoda i prodajnih kanala, konstantne proizvodne inovacije, najčešće i revolucionarne za naše tržište, te ubrzana digitalizacija nam daju za pravo da je realno očekivati da ćemo ovaj primarni zadatak nastaviti da ispunjavamo. Takođe, očekujemo nastavak odličnih investicionih rezultata, što će nam u krajnjem olakšati ostvarenje finansijskih ciljeva kako u ovoj, tako i u narednim godinama. Što se konkretnih proizvoda tiče, vjerujemo da će naš Unit-linked proizvod uskoro postati najprodavaniji proizvod na tržištu životnog osiguranja u Crnoj Gori.

U bližoj budućnosti, već krajem ljeta, nas očekuje i preseljenje u nove poslovne prostorije. Dinamičan rast i razvoj kompanije, proizvodna i prodajna diverzifikacija, sve je to uticalo da već neko vrijeme razmišljamo o promjeni adrese, kako bismo bili još bliži našim klijentima i glavnim prodajnim partnerima. To će biti veliki korak naprijed u razvoju naše kompanije i duboko smo uvjereni da će predstavljati novi impuls u ostvarenju naših budućih razvojnih ciljeva.