Претрага
Close this search box.
Претрага
Close this search box.

Vienna Insurance Group izvijestila o značajnom rastu dobiti za 2023.: Predloženo povećanje dividende sa 1,30 na 1,40 eura

Uz dvocifreni rast premije i snažan rast dobiti, Vienna Insurance Group (VIG) predstavlja posebno uspješnu finansijsku 2023. godinu. Sa 13,8 milijardi eura, obim premije je veći za 10% u odnosu na prošlu godinu, a dobit prije oporezivanja je povećana na 772,7 miliona eura (+32%).

Hartwig Löger, izvršni direktor i predsjednik Upravnog odbora Vienna Insurance Group: „Naš snažan rast u svim regijama i segmentima potvrđuje našu jasnu poziciju broj 1 u CIE. Iako iznos isplata osiguranja našim klijentima u 2023. iznosi 9,8 eura milijardi bila znatno veća nego proteklih godina, uspjeli smo u značajnom porastu profita. Na osnovu ovog učinka i naše snažne kapitalizacije, Upravni odbor VIG-a predlaže povećanje dividende na 1,40 eura po dionici.”

Detalje preliminarnih rezultata VIG Grupe, koja je osnivač i jedini vlasnik Wiener Stadtische životnog osiguranja, vodeće osiguravajuće kuće na tržištu životnog osiguranja u Crnoj Gori, možete pogledati uz nastavku.

Preliminarni rezultati u detaljima

Zaračunate bruto premije

Povećanje zaračunate bruto premije rezultat je svih segmenata i linija poslovanja. Dvocifrena stopa rasta u odnosu na prethodnu godinu zabilježena je u segmentima Poljska (+12,7%), Extended CEE (+12,5%), Posebna tržišta (+11,3%) i Grupne funkcije (+13,8%). Od zemalja u proširenom CEE segmentu, baltičke države (+12,2%), Rumunija (+17,8%) i Mađarska (+24,1%) posebno su imale dinamičan razvoj premije. U segmentu specijalnih tržišta, Gruzija (+19,9%) i Turska (+18,4% prilagođeno inflaciji) ostvarile su značajan rast premije. Posmatrano po poslovnim linijama, zabilježen je dvocifreni rast autoodgovornosti (+14,4%), vlastite štete (+14,3%) i ostale imovine i žrtava (+11,2%). Premije su porasle za 7,5% za zdravstveno osiguranje i 2,7% za životno osiguranje. 56,2% zaračunate premije ostvareno je izvan Austrije.
Značajno povećanje dobiti prije oporezivanja

Dobit prije oporezivanja porasla je na 772,7 miliona eura. Povećanje od 31,9% prvenstveno se može pripisati pozitivnim kretanjima u segmentima Austrije, proširene CEE i Grupnih funkcija. Neto rezultat nakon oporezivanja i manjinskih interesa porastao je za 18,3% na 559 miliona eura.

Prihodi od usluga osiguranja porasli su za 12,2% na 10,9 milijardi eura. Ovo povećanje dolazi prvenstveno od rasta osiguranja imovine i nesreća.

Troškovi usluga osiguranja porasli su za 8,7% na 9,3 milijarde eura. Ovo povećanje je prvenstveno rezultat značajno većeg obima poslovanja.

Rezultat usluga osiguranja poboljšan je za 6,1% u odnosu na prethodnu godinu, na 1,2 milijarde eura.
Neto kombinovani omjer u poslovnoj liniji imovine i nezgoda poboljšao se za 0,2 procentna poena u odnosu na prethodnu godinu, na 92,6%.
Marža ugovorene usluge u životu i zdravlju iznosila je 5,8 milijardi eura na kraju decembra 2023. Profitabilnost u novom poslovanju sa životom i zdravljem se razvijala veoma pozitivno, uz doprinos od 326 miliona eura. Nova poslovna marža porasla je za 3,1 procentni poen na 8,9%.

Operativni prinos na kapital (rezultat operativne grupe u odnosu na prosječni dionički kapital umanjen za nerealizirane dobitke i gubitke priznate u kapitalu) porastao je na 15,1%, što predstavlja značajan porast od 3,5 procentnih poena.

Razvoj investicija

Investicije (bez ulaganja vezanih za jedinice i indekse) porasle su za 2,6% na 35,3 milijarde eura.

Obim solventnosti

Preliminarni koeficijent solventnosti Grupe na dan 31. decembra 2023. godine iznosi 269% (uključujući prelazne mjere). Stoga Grupa ostaje vrlo dobro kapitalizirana.

Predložena dividenda od 1,40 eura po dionici

Zbog veoma pozitivnog razvoja poslovanja i snažne kapitalizacije, menadžment Vienna Insurance Group će predložiti povećanje dividende za 2023. finansijsku godinu sa 1,30 eura u prethodnoj godini na 1,40 eura po dionici. Prinos od dividende je 5,3%. Zarada po akciji iznosila je 4,31 EUR u 2023. godini, što je povećanje od 18,6% u odnosu na prethodnu godinu. Nova politika dividendi navodi dividendu iz prethodne godine kao minimalnu dividendu i predviđa kontinuirano povećanje dividende u zavisnosti od situacije sa operativnim zaradama.

U fokusu: Digitalizacija, održivost i novi modeli saradnje

Kako bi nastavio pozitivnu dinamiku Grupe, VIG posljedično pokreće digitalnu transformaciju kao dio svog strateškog programa VIG 25. Ključni element ovoga je širenje ekosistema koji se odnosi na zdravlje, stanovanje i mobilnost. Na primjer, korisnici mogu dobiti pristup digitalnim zdravstvenim uslugama niskog praga putem učešća VIG-a u zdravstvenim startupima kao što su “Diagnose.me” i “TeleDoc”. U oblasti motornog poslovanja razvijena je telematska aplikacija koja se već koristi u nekoliko zemalja.

Osim digitalizacije, tema održivosti je također duboko ukorijenjena u Grupi. 2023. godine pokrenut je novi program – zajedno sa svim izvršnim direktorima kompanija Grupe – za jačanje održivosti kao sastavnog dijela poslovnog modela. Definisane su tri sfere uticaja sa fokusom na životnu sredinu – upravljanje imovinom, osiguranje i poslovanje – i tri oblasti sa društvenim fokusom – zaposleni, kupci i društvo. VIG svoje investicije i osiguranje vidi kao posebno važne poluge za značajan doprinos smanjenju klimatskih rizika. Cilj je smanjiti emisije stakleničkih plinova iz investicionog portfelja i portfelja korporativnih i maloprodajnih osiguranja na neto nulu do 2050. godine.
U drugoj polovini 2023. godine uspostavljena je nova funkcija Grupe pod nazivom CO³ s ciljem jačanja razmjene između VIG kompanija. CO³ je skraćenica za “Saradnja”, “Saradnja” i “Komunikacija”. Područja fokusa za aspekt „saradnje“ imaju za cilj podsticanje razmjene znanja i inovacija u svim kompanijama i zemljama, stvarajući dodatnu vrijednost kroz poboljšanu transparentnost. „Saradnja“ se fokusira na optimizaciju načina na koji kompanije sa sjedištem u istoj zemlji rade zajedno i ima za cilj da iskoristi sinergiju između odgovarajućih kompanija. “Komunikacija” je stvaranje vidljivosti za aktivnosti CO³ koristeći različite pristupe i nove formate. Ovaj element također uključuje konvencionalne aktivnosti korporativne komunikacije.

Izgledi za 2024

VIG je do sada bio u stanju da veoma dobro upravlja uticajem izazovnog geopolitičkog i makroekonomskog okruženja i nastavlja da se fokusira na faktore uspeha kao što su kontinuitet, stabilnost i raznolikost. Na osnovu toga, pozitivan učinak se očekuje i za 2024. finansijsku godinu uprkos nestabilnom okruženju. Hartwig Löger o pozitivnim izgledima: „Predviđanja rasta za tržišta VIG-a u CEE regiji su znatno veća od onih za eurozonu i EU-27. Naša diversifikacija tržišta, blizina naših kupaca kao i naša snažna kapitalizacija stvaraju odličan okvir za naš kontinuirani uspjeh. Uprava VIG-a stoga ima ambiciju da ostvari profit prije oporezivanja u rasponu od 825 miliona eura i 875 miliona eura za finansijsku 2024. godinu.”

Preliminarni rezultati

Informacije u ovom saopštenju za finansijsku 2023. godinu zasnovane su na preliminarnim podacima. VIG primjenjuje nove računovodstvene standarde MSFI 17 Ugovori o osiguranju i MSFI 9 Finansijski instrumenti. Podaci za prethodnu godinu su korigovani. Zaračunate bruto premije nisu uključene u MSFI konsolidovane finansijske izvještaje, ali se i dalje izvještavaju. Konačne informacije za finansijsku 2023. godinu biće objavljene uz godišnji izvještaj 24. aprila 2024. godine.
Vienna Insurance Group (VIG) je vodeća osiguravajuća grupa u cijeloj regiji Centralne i Istočne Europe (CEE). Više od 50 osiguravajućih društava i penzionih fondova u 30 zemalja čine Grupu sa dugogodišnjom tradicijom, jakim brendovima i bliskim odnosima s klijentima. Oko 29.000 zaposlenih u VIG-u brine o svakodnevnim potrebama oko 32 miliona kupaca. Akcije VIG-a su kotirane na Bečkoj berzi od 1994. godine, na Praškoj berzi od 2008. godine i na Budimpeštanskoj berzi od 2022. godine. VIG grupa ima rejting A+ sa stabilnim izgledima od strane međunarodno priznate rejting agencije Standard & Poor’s. VIG blisko sarađuje sa Erste Grupom, najvećom bankom za stanovništvo u srednjoj i istočnoj Evropi.